Oferta

Wskazana poniżej oferta Kancelarii nie ma charakteru wyczerpującego i zamkniętego, lecz określa przykładowe typy spraw i postępowań, leżących w kręgu codziennej praktyki i zainteresowań Kancelarii (w zakresie prawa cywilnego i karnego).
Ponadto, Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

Businessman is signing a contract, business contract detailsPrawo cywilne
Prawo zobowiązań: przygotowywanie, modyfikacje i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów (w tym wzorców), dochodzenie roszczeń wynikających z umów.

Prawo rzeczowe: roszczenia związane z prawem własności, zniesienie współwłasności, podział majątku.

Prawo spadkowe: stwierdzenia nabycia spadku (z ustawy i na podstawie testamentu), sprawy o zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku.

rodzinnePrawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy o rozwód i separację. Postępowania dotyczące władzy rodzicielskiej (ograniczenie i pozbawienie), kontaktów, alimentów i pochodzenia dziecka.
Sprawy o przysposobienie.

Sprawy z zakresu opieki i kurateli.

Two Businesspeople Talking With Each OtherPrawo pracy
Wszelkie roszczenia wynikające ze stosunku pracy i zabezpieczenia społecznego.Reprezentacja pracownika albo pracodawcy w toku sporu pracowniczego (m.in.  odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i odszkodowanie z tym związane, ustalenie istnienia stosunku pracy, zakaz konkurencji, dyskryminacja w zatrudnieniu i mobbing).

Two colleagues discussing in the officePrawo gospodarcze i handlowe
Stała lub doraźna obsługa prawna przedsiębiorstw, pomoc i doradztwo na każdym etapie działalności firmy.
Obsługa podmiotów gospodarczych, rejestracja i zmiany dotyczące spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych).

 

Lawyer protect rightsPrawo odszkodowań
Kompleksowa obsługa w zakresie prowadzenia postępowań o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
Reprezentowanie Klientów na etapie postępowania likwidacyjnego i sądowego, w zakresie szkód w mieniu i na osobie, a także w postępowaniach dotyczących błędów medycznych.

 

Gavel On Book With Golden ScalePrawo karne i wykroczeń

Reprezentowanie i ochrona praw Klienta na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego) i oskarżyciela subsydiarnego oraz obrońcy obwinionego w toku postępowania w sprawach o wykroczenia i oskarżonego w postępowaniu karnym (na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego) – aktualnie w związku z rozszerzeniem uprawnień radców prawnych w takim samym zakresie jak adwokat Leszno.