Zasiedzenie nieruchomości – kancelaria Leszno

Czytelnik: Od ponad trzydziestu lat w posiadaniu naszej rodziny – obecnie moim, wcześniej mojego ojca i dziadka, jest pas gruntu, który przylega bezpośrednio do naszej działki, i który w ramach jednej nieruchomości, został przez nas ogrodzony płotem. Aktualnie okazało się, że granica pomiędzy działkami przebiega inaczej, niż było to ustalone, a wskutek tego, wymieniony pas gruntu jest własnością sąsiada. Nigdy wcześniej o tym jednak nie wiedzieliśmy. Czy można w jakikolwiek sposób uregulować prawnie zaistniały stan rzeczy?

Odpowiedź: We wspomnianym powyżej przypadku, zastosowanie znajdą przepisy
o zasiedzeniu, które jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości. Do nabycia własności w ten właśnie sposób, dochodzi na skutek upływu czasu. Aby jednak można było stwierdzić, iż doszło do zasiedzenia należy spełnić łącznie dwie przesłanki. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Dobra lub zła wiara, jest w ogólności przekonaniem posiadacza, o tym czyją własność zajmowana przez niego nieruchomość stanowi. W zaistniałym stanie faktycznym, Pan, jak i Pana poprzednicy prawni, posiadali przedmiotowy grunt w dobrej wierze (uznając ten pas gruntu w sposób usprawiedliwiony za swój), przez łączny okres przekraczający lat dwadzieścia. Mając to na uwadze, zasiedzenie spornego pasa gruntu, nastąpiło już z mocy samego prawa. W celu uzyskania postanowienia sądu, potwierdzającego ten stan rzeczy, należy wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia tej nieruchomości.

Podstawa prawna: art. 172 w zw. z art. 176 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).